กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
Thailand International Cooperation Agency

1. ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ 2. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. ภารกิจอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ 4. สำนักผู้อำนวยการ 5. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นหน่วยงานตัวแทนรัฐบาลไทยในการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ องค์กรที่มิใช่ของรัฐบาล หรือนิติบุคคลต่างประเทศ
2. เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศ เพื่อดำเนินนโยบายการต่างประเทศ ในการบุกเบิกสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ อย่างแนบเนียน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีทั้งในระดับประเทศและประชาชน (Soft Diplomacy)
3. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ เสนอแนะนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และพิจารณาแผนงาน และโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ให้ดำเนินตามทิศทางนโยบายการต่างประเทศอย่างมีบูรณาการ
4. ประสานงาน กำกับดูแล และเสริมสร้างสมรรถนะ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ ตามเป้าหมายนโยบายการต่างประเทศ
5. บริหารการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วนกับต่างประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคีและกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค รวมทั้งดำเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
6. บริหารความร่วมมือด้านประเด็นระหว่างประเทศและด้านทุนกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ รายงานผลและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ พร้อมทั้งติดตามประเมินแผนงานและโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยคำนึงถึงหลักการของผลผลิต ผลลัพธ์ และการบูรณาการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง และพัฒนาแผนงานหรือโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
8. กระทำการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสุขของประชาคมโลกพันธกิจ 1. การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 2. การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการรูปแบบการดำเนินงาน และบุคลากรให้มีขีดความสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 3. การบูรณาการ/ประสานงานนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในภาพรวมให้เป็นเอกภาพ 4. การพัฒนารูปแบบของกรอบความร่วมมือใหม่ ๆ 5. การบริหารความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
ภารกิจ
1. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ และหน่วยงานอาสาสมัคร
2. ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
3. การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนต่างประเทศ (1ข) ทุนรัฐบาลไทย และทุนที่ร่วมกับแหล่งความร่วมมืออื่น
4. การช่วยอำนวยการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งานประเมินผล และงานสถิติข้อมูล รายงาน และประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน
5. ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกา กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่มประเทศแปซิฟิกและกลุ่มประเทศ CIS
6. การ จัดหาจัดจ้างและควบคุมพัสดุโครงการ งานพิธีการภาษีและสิทธิพิเศษให้กับผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร ผู้รับทุน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
7. การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินงานของสำนักงานและงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ