หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป 112 รายการ

ชื่อหน่วยงานข้อมูลการติดต่อ
สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์

1165 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1330 

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

1367 

สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1556 

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913 

สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

1666 

สายด่วนกรมสุขภาพจิต

1667 

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

 

การไฟฟ้านครหลวง

1130 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1129