หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
L ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว16/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 สำนักบริหารกลาง15/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี10/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ11/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์10/01/2561