หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์23/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย23/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย23/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขอนแก่น23/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก20/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี16/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง16/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว16/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี09/01/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี09/01/2563