หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง19/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 14/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร09/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 09/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี09/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนกันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก09/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 09/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบกันยายน 2563 ศมข.ขอนแก่น09/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร09/10/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก09/10/2563