หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี06/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 06/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 06/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย03/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย03/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาข้าว03/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี03/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มตรวจสอบภายใน02/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี01/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์31/07/2561