หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว22/10/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว18/10/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร16/10/2561
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 16/10/2561
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง12/10/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา03/10/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์03/10/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่05/10/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่09/10/2561
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 09/10/2561