หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี05/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร05/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์04/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน04/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 04/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว20/12/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร20/12/2565
Vประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ13/12/2560
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย14/12/2565