หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี15/09/2565
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว15/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน05/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร15/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว15/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด15/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา15/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์15/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15/09/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร15/09/2565