หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย25/07/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท18/07/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท18/07/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18/07/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18/07/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว18/07/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 18/07/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์18/07/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น12/07/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี10/07/2562