หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 11/04/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน11/04/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว18/02/2562
Vระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ.256201/04/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่11/03/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง06/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง21/03/2562
 20/03/2562
 20/03/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขอนแก่น14/03/2562