หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว05/08/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์05/07/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย05/07/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี05/07/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์05/07/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร05/07/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี05/07/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา05/07/2565
Vประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ13/12/2560
Lนโยบายแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ23/06/2565