หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ23/06/2565
Lพระราชบัญญัติสถิติ23/06/2565
Vโครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติ13/12/2560
Lรายงาน23/06/2565
Lประกาศต่างๆ23/06/2565
Lคู่มือการปฏิบัติงาน จำแนกตามโครงการ23/06/2565
Lกฎกระทรวงตามมาตรา 9 ประกาศตามมาตรา 10 (โครงการต่างๆ)23/06/2565
Vประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 256413/12/2560
Lสำมะโน/สำรวจ18/12/2560
Lบริการข้อมูล19/12/2560