หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย03/05/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว03/05/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนเเก่น กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์03/05/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 03/05/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนเเก่น 03/05/2565
Vรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง21/04/2565
Vสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 256521/04/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน21/04/2565
Vกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (แบบสขร.1)21/04/2565
Vสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)21/04/2565