หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี05/07/2565
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา05/07/2565
Vประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ13/12/2560
Lนโยบายแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ23/06/2565
Lโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ23/06/2565
Lพระราชบัญญัติสถิติ23/06/2565
Vโครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติ13/12/2560
Lรายงาน23/06/2565
Lประกาศต่างๆ23/06/2565
Lคู่มือการปฏิบัติงาน จำแนกตามโครงการ23/06/2565