ชื่อหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police Bureau
ที่ตั้ง
โทรศัพท์ โทรสาร
   Homepagehttp://www.bpp.go.th


โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
- กองบังคับการอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ 1 :: ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. - งานกำลังพล

ฝ่ายอำนวยการ 2 :: ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.- การข่าว

ฝ่ายอำนวยการ 3 :: ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - ยุทธศาสตร์

ฝ่ายอำนวยการ 4 :: ฝอ.4.บก.อก.บช.ตชด. - งบประมาณ

ฝ่ายอำนวยการ 5 :: ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. - กิจการพลเรือน

ฝ่ายอำนวยการ 6 :: ฝอ.6 บก.อก.บช.ตขด. - กฎหมาย

ฝ่ายอำนวยการ 7 :: ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. - โรงเรียน ตชด.

ฝ่ายอำนวยการ 8 :: ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.- กองบังคับการสนับสนุน

ฝ่ายสนับสนุน 1 :: ฝสสน.1 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 2 :: ฝสสน.2 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 3 :: ฝสสน.3 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 4 :: ฝสสน.4 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 5 :: ฝสสน.5 บก.สสน. :: พยาบาล- กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองกำกับการ 1 :: กก.1 บก.กฝ. :: ค่ายพระรามหก

กองกำกับการ 2 :: กก.2 บก.กฝ. :: ค่ายพระยาสุรสีห์

กองกำกับการ 3 :: กก.3 บก.กฝ. :: ค่ายพระยอดเมืองขวาง

กองกำกับการ 4 :: กก.4 บก.กฝ. :: ค่ายเสนีย์รณยุทธ

กองกำกับการ 5 :: กก.5 บก.กฝ. :: ค่ายนเรศวรมหาราช

กองกำกับการ 6 :: กก.6 บก.กฝ. :: ค่ายรามคำแหงมหาราช

กองกำกับการ 7 :: กก.7 บก.กฝ. :: ค่ายศรียานนท์

กองกำกับการ 8 :: กก.8 บก.กฝ. :: ค่ายศรีนครินทรา

กองกำกับการ 9 :: กก.9 บก.กฝ. :: ค่ายท่านมุก

ศูนย์ฝึกสุนัข บก.กฝ.บช.ตชด.- กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

ฝ่ายอำนวยการ :: ฝอ.บก.สอ.

กองกำกับการ 1 :: กก.1 บก.สอ.

กองกำกับการ 2 :: กก.2 บก.สอ.

กองกำกับการ 3 :: กก.3 บก.สอ.

กองกำกับการ 4 :: กก.4 บก.สอ.

กองกำกับการ 5 :: กก.5 บก.สอ.- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44- ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงาน

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

09/07/2557 | 13:56