ชื่อหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police Bureau
ที่ตั้ง
โทรศัพท์ โทรสาร
   Homepagehttp://www.bpp.go.th


โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
- กองบังคับการอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ 1 :: ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. - งานกำลังพล

ฝ่ายอำนวยการ 2 :: ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.- การข่าว

ฝ่ายอำนวยการ 3 :: ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - ยุทธศาสตร์

ฝ่ายอำนวยการ 4 :: ฝอ.4.บก.อก.บช.ตชด. - งบประมาณ

ฝ่ายอำนวยการ 5 :: ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. - กิจการพลเรือน

ฝ่ายอำนวยการ 6 :: ฝอ.6 บก.อก.บช.ตขด. - กฎหมาย

ฝ่ายอำนวยการ 7 :: ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. - โรงเรียน ตชด.

ฝ่ายอำนวยการ 8 :: ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.- กองบังคับการสนับสนุน

ฝ่ายสนับสนุน 1 :: ฝสสน.1 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 2 :: ฝสสน.2 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 3 :: ฝสสน.3 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 4 :: ฝสสน.4 บก.สสน.

ฝ่ายสนับสนุน 5 :: ฝสสน.5 บก.สสน. :: พยาบาล- กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองกำกับการ 1 :: กก.1 บก.กฝ. :: ค่ายพระรามหก

กองกำกับการ 2 :: กก.2 บก.กฝ. :: ค่ายพระยาสุรสีห์

กองกำกับการ 3 :: กก.3 บก.กฝ. :: ค่ายพระยอดเมืองขวาง

กองกำกับการ 4 :: กก.4 บก.กฝ. :: ค่ายเสนีย์รณยุทธ

กองกำกับการ 5 :: กก.5 บก.กฝ. :: ค่ายนเรศวรมหาราช

กองกำกับการ 6 :: กก.6 บก.กฝ. :: ค่ายรามคำแหงมหาราช

กองกำกับการ 7 :: กก.7 บก.กฝ. :: ค่ายศรียานนท์

กองกำกับการ 8 :: กก.8 บก.กฝ. :: ค่ายศรีนครินทรา

กองกำกับการ 9 :: กก.9 บก.กฝ. :: ค่ายท่านมุก

ศูนย์ฝึกสุนัข บก.กฝ.บช.ตชด.- กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

ฝ่ายอำนวยการ :: ฝอ.บก.สอ.

กองกำกับการ 1 :: กก.1 บก.สอ.

กองกำกับการ 2 :: กก.2 บก.สอ.

กองกำกับการ 3 :: กก.3 บก.สอ.

กองกำกับการ 4 :: กก.4 บก.สอ.

กองกำกับการ 5 :: กก.5 บก.สอ.- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44- ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงาน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค์

1. พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัย เสมอภาค เป็นธรรมและอยู่ดีมีสุขพันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราฃการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ อย่างมีประสิทธิภาพสมพระเกียรติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

2. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ด้านความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

3. รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

4. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ

5. สนองงานโครงการอังเนื่องมาจากพระราชดำริ

6. ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่

7. พัฒนาหน่วยและระบบและระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการต่างๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 ภาค ร.ร. ตชด. ครั้งที่ 1

บช.ตชด. ร่วมกับ สำนักงานกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การจัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 ภาค ร.ร.ตชด.ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรักการออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬา และรู้จักรักษาสุขภาพพลานามัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

2. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาไทย กีฬาพื้นบ้าน ในท้องถิ่นให้สืบทอดตลอดไป

3. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสเพื่อการเรียนรู้ทางด้านร่างกายและสติปัญญา เป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้แข็งแรง การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการกีฬายังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไกลคมนาคม และพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศ แต่มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทั้งภายในโรงเรียน หรือแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพราะกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเห็นความสำคัญของกีฬาที่นอกจากจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้านร่างกาย ยังช่วยพัฒนาด้านปัญญา ผลพลอยได้ทำให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีค่านิยมที่ดี เพื่อให้สามารถปรับตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้ใดสนใจต้องการสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 ภาค ร.ร.ตชด


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

16/01/2555 | 12:14