ชื่อหน่วยงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก)
The Marketing Organization for Farmers (MOF)
ที่ตั้ง101 ถนนกำแพงเพชร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Thanon Khampangpetch, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 โทรสาร
E-Mailmofmail@mof.moac.mail.go.th Homepagehttp://www.mof.or.th/


โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์

"จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร"

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร

2. เพื่อบริการจัดการตลาดกลาง คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อจัดตั้งร้านค้า สำหรับจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน

4. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร

5. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ

6. เพื่อดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรเป้าหมาย

1. จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในปี 2550 มูลค่า 279.270 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นไนปี 2554 มูลค่า 408.879 ล้านบาท

2. จัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ในปี 2550 มูลค่า 213.914 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 337.326 ล้านบาทในปี 2554

3. จัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.ในพื้นที่สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด โดยในปี 2551 จะจัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.จำนวน 7 แห่งและเพิ่มขึ้นให้ครบ 29 แห่งในปี 2554

4. บริหารจัดการตลาดกลางคลังสินค้าและร้านค้า อ.ต.ก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงกับสถาบันเกษตรกรและภาคเอกชนด้วยการสร้างเครือข่าย

5. เป็นหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามนโยบายรวมถึงจัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี , นาปรังในปี 2550 - 2554 มูลค่ารวม 681.799 ล้านบาท

หมายเหตุ
ความเป็นมา
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมห้าสิบล้านบาท และมีวัตถุประสงค์หลัก ตือ : -

- ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร

- จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร

- ช่วยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจำหน่าย การตลาด และการเก็บรักษาซึ่งผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การดำเนินการภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกอบด้วย:-

- ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
- ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
- และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยในจำนวนนี้ให้มีสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

07/10/2556 | 11:28