ชื่อหน่วยงานสำนักงานเขตยานนาวา
ที่ตั้งสำนักงานเขตยานนาวา 209/1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 28 แขวงช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 10120
209/1 Narathivasrajhanakarintr 28 Chongnonthree Bangkok 10120
โทรศัพท์ 02-294-2393 , 02-294-2400 โทรสาร02-295-3540
E-Mailyannawa_district_office@yahoo.com Homepagehttp://www.bangkok.go.th/yannawa/


อำนาจหน้าที่
ฝ่ายการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดหาพัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงานเขต การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย การจัดทำงบประมาณ จัดทำบัญชีรับ-จ่าย เงิน และบัญชีควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานเขต ฯลฯ และในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ได้แก่
- การรับหลักประกันซองการประกวด
- การถอนเงินประกันซอง
- การรับหลักประกันสัญญา
- การถอนหลักประกันสัญญา
- การจ่ายเงินค่าซื่อวัสถุ หรือค่าจ้างทำของ
- การรับเงินภาษี
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดหาพัสดุ และอุปกรเคื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงานเขตการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย การจัดทำงบประมาณ จัดทำบัญชี - จ่ายเงินและบัญชีควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานเขต ฯลฯ และในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้แก่

- การรับหลักประกันซองการประกวดราาคา

- การถอนเงินประกันซอง

- การรับหลักประกันสัญญา

- การถอนหลักประกันสัญญา

- การจ่ายเงินค่าซื่อวัสดุ หรือค่าจ้างทำของ

- การรับเงินภาษี

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

31/07/2555 | 13:38