ชื่อหน่วยงานสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
Office of The Secretary to The Minister, Ministry of Finance
ที่ตั้งถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม. 10400
Rama 6 Rd. Payathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ 0 2273 9021 ต่อ 2402 โทรสาร0 2273 9790
E-Mailofm@mof.go.th Homepagewww.ofm.mof.go.th/


โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
 

อำนาจหน้าที่
  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
(2) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
(3) ประสานงานเกี่ยวกับการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
(4) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่ข้าราชการการเมืองสั่งการ

โดยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 (1) กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานงานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวง วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอต่อรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานข้อมูลสำคัญเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารงานทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงาน
               เป็นองค์กรบริหารกลางที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการประสานสัมพันธ์ กำกับ ตรวจสอบ และสนับสนุน การบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง

ผู้ประสานงาน


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

28/10/2556 | 14:00