Office of the Official Information Commission

[+]

Map

 

Organization Chart

1. ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.)
2. ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.)
3. ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.)
4. ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.)
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร (กพส.)
6. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

Role and Authority

สขร. เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 ส่วนงาน 1กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินตามหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานด้านเลขานุการ กขร.
2. จัดทำกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเสนอ กขร. และจัดทำรายงานผลเสนอ ครม.
3. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปี สขร.
4. ดำเนินการโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ กขร. และนโยบายรัฐบาล
5. งานติดตาม สอดส่องการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
6. งานส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
8. งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กขร. กวฉ. และ สขร.
9. งานประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างประเทศ

ส่วนงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์
2. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำสำนวนอุทธรณ์
3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อ กวฉ.
4. งานด้านเลขานุการของ กวฉ.
5. งานศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงและระเบียบของ ครม. ตาม พ.ร.บ.
6. งานพัฒนากฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์สำนวนเรื่องร้องเรียน
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นร้องเรียน
3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นกรณีเรื่องร้องเรียนต่อ กขร.
4. ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการตอบข้อหารือ ปัญหาการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
5. งานด้านเลขานุการอนุฯ ร้องเรียน และอนุฯ ตอบข้อหารือ
6. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารและเอกชนในการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ส่วนงานส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1. งานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน
2. งานการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
3. งานการสนับสนุนโครงข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ
4. งานส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมายร่วมกับองค์กรภาคประชาชน

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศของราชการ (กพส.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐ
2. งานจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของราชการและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
3. งานจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการปฏิบัติของ กขร. กวฉ. และ สขร.
4. ดำเนินการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
5. การตรวจสอบระบบการประมวลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานช่วยอำนวยการ และธุรการทั่วไป
2. งานสารบรรณทั่วไป
3. งานบริหารบุคคล
4. งานการเงินงบประมาณและงานพัสดุ
5. งานบันทึกข้อมูล
6. งานสนับสนุนด้านธุรการการประชุม

Vision / Mission

"ศูนย์กลางส่งเสริมสิทธิการได้รู้ มุ่งสู่การพัฒนาสังคมแห่งความโปร่งใส"

Key Tasks

1. กำกับ ดูแลและสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. เผยแพร่และคุ้มครองสิทธิการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน
4. ติดตามและประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Project / Planning

แผนงานโครงการ

Contact

น.ส.ปณิศา เหลืองวรเมท สังกัดหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของราชการ Tel. 02-283-4681 E-mail : panisa@oic.go.th , panisa.l@opm.go.th

Last Update

09/09/2019 | 10:28

Office of the Official Information Commission

 

Top Executive Diretory

No. Name Position Phone Fax
01 Mr. Tasaphan Pongpetra Director of the Office, Office of the Official Information Commission 02-283-4660 02-283-4698 
02 Mrs. Bhakpicha Chandrasiri Director of Policies and Analysis Division 02-283-4661  
03 Ms.Yinglak Somsiri Director of Handling of the Complaints and Issuing Rulings Division 02-283-4671  
04 Mr. Yuenyong Yuedyao Director of Appeal Division 02-283-4664  
05 Ms. Panisa Luangvormeth Director of Information Technology Development Group 02-283-4681  
06 Mr. Wattanapong Khumdee Director of Promoting and propagating the “Right-To-Know” Division 02-283-4677  

Office of the Official Information Commission

 

More Information

แบบฟอร์ม
แบบ สขร.1
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
โปรแกรมการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service Application)
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Information System - GINFO)
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

Office of the Official Information Commission

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ jdktgjocdprw, [url=http://ohrncohfpyym.com/]ohrncohfp" maxlength="100">   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
Organization Chart
Role and Authority
Vision / Mission
Key Tasks
Project / Planning
Contact

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร