องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์)
The Botanical Garden Organization (Queen Sirikit Botanic Garden)

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(To be Outstanding Botanical in Southeast Asia)

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นแนวคิดและวิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยได้มีการกำหนดพันธกิจไว้ 2 ประการ คือ1) สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ2) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์ 1. จัดการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค ให้มีองค์ประกอบตามมาตรฐานที่กำหนด2. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์3. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค4. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ในการดำเนินงานนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค5. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล6. ศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนการวิจัย7. สำรวจรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ8. สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนตามแผน10. สร้างกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์กร12. พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรเพื่อตอบสนองการดำเนินงานขององค์กร13. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในองค์การ14. พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ15. จัดวางระบบธุรกิจองค์กรโดยแยกต้นทุนทางสังคมและต้นทุนเชิงพาณิชย์ออกจากกันได้16. พัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อการหารายได้

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

08/10/2556 | 15:17

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์)
The Botanical Garden Organization (Queen Sirikit Botanic Garden)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์)
The Botanical Garden Organization (Queen Sirikit Botanic Garden)

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์)
The Botanical Garden Organization (Queen Sirikit Botanic Garden)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ctiyybgiflej, [url=http://mmepylvpvdii.com/]mmepylvpv" maxlength="100">   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน