การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

<< คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่ >>

อำนาจหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ : Authorities and Responsibilities      1. จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย      2. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะเป็นของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์ จะร่วมดำเนินกิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ      3. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน      4. ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น      5. ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น      6. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง รับจ้าง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิอื่น หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน      7. ให้กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินกู้หรือค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะเป็นของตนเอง      8. ให้กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินกู้หรือค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ประชาชนผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชน เช่า เช่าซื้อ หรือซื้อตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี      9. จัดหาที่ดินและวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างเคหะ      10. จัดให้มีหรือพัฒนาสาธารณูปโภคหรือบริการอื่นที่จำเป็น เพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น     11. กู้ยืมเงินในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากองค์การระหว่างประเทศ     12. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน      13. เข้าร่วมดำเนินกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์ของ กิจการ กคช.

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

08/10/2556 | 13:42

การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รักษาการแทนผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 235 16105  
02 นายชวนินทร์ พรหมรัตน์พงษ์ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6196  
03 นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 235 16105  
04 นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 235 16538  
05 นางจารุวรรณ งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6167  
06 นายดารนัย อินสว่าง รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6309  
07 นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6684  
08 นายอำนาจ ดิสสะมาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 235 16501  
09 นางอรพิณ สุขทรงศิลป์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6356  
10 นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6292  
11 นางพิมพ์พรรณ นาวีปัญญาธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6437  
12 นางพัชรวรรณ สุวปรีชาภาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6428  
13 นายสามารถ ปาทา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6140  
14 นายชัชวาล ชัยมัง นายช่างใหญ่ 0 2351 6091  

การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร