บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)
CAT Telecom Public Company Limited

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของชาติพันธกิจ 1. ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ 2. ขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและใส่ใจต่อสังคม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. พัฒนาบริการหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการให้บริการ 2. ขยายโครงข่ายเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการ 3. ขยายฐานผู้ใช้บริการ 4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมผู้ให้บริการรายอื่น 5. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ 6. บูรณาการระบบ IT เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กรและตอบสนองธุรกิจ 7. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 8. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนดำเนินงาน 9. บริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์สัมปทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 10. ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษา ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1. โครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway)- เพื่อใช้เป็นระบบสื่อสัญญาณหลักระบบหนึ่งสำหรับรองรับปริมาณ Traffic ระหว่างประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ้น- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงของโครงข่ายสื่อสัญญาณระหว่างประเทศของไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศภูมิภาค เป็นการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการเปิดเสรีบริการโทรคมนาคม-เพื่อทดแทนระบบเคเบิลใต้น้ำสายเดิมที่ถูกยกเลิกใช้งาน เช่น ระบบเคเบิลใต้น้ำ APCN และอาจถูกยกเลิกใช้งานในอนาคตอันใกล้ เช่น ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW3- เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงหากระบบเคเบิลใต้น้ำหลักประสบปัญหา- เพื่อสนับสนุน/ นโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของประเทศ- เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558เป้าหมาย- ร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วกับหน่วยงานโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยระบบที่จัดสร้างจะมีความจุขนาดไม่ต่ำกว่า 137x40 Gbps ต่อคู่สายใยแก้ว หรือ 5.48 Tbps ต่อคู่สายใยแก้ว โดยใช้เทคโนโลยี DWDM และมีจุดขึ้นบกในประเทศไทย ที่สถานีโทรคมนาคมเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา มีอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 40Gbps โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2558- จัดหาวงจรในระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วและ/ หรือระบบบนบกที่จำเป็นเพื่อเชื่อมโยงวงจรจากสถานีเคเบิลใต้น้ำไปหาจุดเชื่อมต่อในประเทศต่างๆ หลังจากระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตามเป้าหมายการใช้งานวงจร- ร่วมกับภาคีสมาชิกจัดหาอุปกรณ์เพื่ออัพเกรดระบบให้มีความจุสูงขึ้น หลังจากระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตามเป้าหมายแผนการใช้งานวงจรเงินลงทุน- วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,055.74 ล้านบาทผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)- ผู้รับจ้างดำเนินการวางสายเคเบิลใต้น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 คงเหลือการทำสอบทั้งระบบและรับไว้ใช้งานต่อไป

ผู้ประสานงาน

นางสาวรัตนา อรุณมณี โทร. 0-2104-3665

ปรับปรุงล่าสุด

07/06/2559 | 10:22

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)
CAT Telecom Public Company Limited

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 0-2104-3250 0-2104-3650 
02 นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและกฎหมาย 0-2104-4483 
03 นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2104-3702 0-2104-4289 
04 นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 0-2104-4657 0-2104-4643 
05 นายสุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงข่าย 0-2104-4195  
06 นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร 0-2104-4807 
07 นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 0-2104-4038 
08 นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 0-2104-3122 
09 นางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์ รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 0-2104-4566 0-2104-3660 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)
CAT Telecom Public Company Limited

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ
วารสาร CAT Magazine
รายงาน
รายงานประจำปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)
CAT Telecom Public Company Limited

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร