บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) (บตท. (SMC))
Secondary Mortgage Corporation

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) หรือ Secondary Mortgage Corporation (SMC) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม จากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท

อำนาจหน้าที่

มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอสม่ำเสมอ และเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)“เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย”พันธกิจ (Mission)1.ทำหน้าที่ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง2.พัฒนาตลาดทุนโดยออกตราสารทางการเงิน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เป็นการระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย3.ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

บตท. จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดย1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของตลาดแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยดำเนินธุรกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดแรก2 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยทำธุรกรรมแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักทรัพย์ เพื่อขยายการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนเข้ามาสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง (Mortgage-Backed Securities-MBS) หรือตราสารทางการเงินอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนและลดปัญหา Funding Mismatch ของสถาบันการเงิน3. ช่วยให้ประชาชนสามารถขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้นโดยการออกตราสารทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นบรรทัดฐานอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงค่านิยม (Core Value)1.มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on Result and Creating Value)2.มุ่งเน้นการเรียนรู้ระดับองค์กร และระดับบุคคล (Organization and Personal Learning)3.ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคม (Societal Responsibility)วัฒนธรรมองค์กร (1P3C) ประกอบด้วย1.พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Development)2.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)3.ทุ่มเทต่อองค์กร สังคมและประเทศ มุ่งมั่นต้องทำให้ได้ (Commitment)4.ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรก (Customer Service Oriented)

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นางสาวชิดขวัญ เหมาคม (ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร Chidkwan_h@smc.or.th)

ปรับปรุงล่าสุด

23/09/2562 | 16:09

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) (บตท. (SMC))
Secondary Mortgage Corporation

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บตท. / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ   
02 นายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน   
03 นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์   

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) (บตท. (SMC))
Secondary Mortgage Corporation

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 
แบบสอบถามที่ส่งไป
 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) (บตท. (SMC))
Secondary Mortgage Corporation

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร