การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
Industrial Estate Authority of Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

http://www.ieat.go.th

อำนาจหน้าที่

1. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 2. จัดให้มีและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม 4. จัดให้มีระบบและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม 5. อนุญาต อนุมัติ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดให้ได้เพิ่มเติมซึ่งสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจ และการอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดุลยภาพและยั่งยืน
พันธกิจ
ต่อประเทศ : สร้างฐานการผลิตและบริการในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ต่อสังคม/ชุมชน : สร้างความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม
ต่อผู้พัฒนานิคมฯ : สร้างกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้อต่อการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมฯ
ต่อผู้ประกอบการ : ส่งเสริมและผลักดันกลไกที่สนับสนุนการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้
ต่อองค์กร : พัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว
ต่อพนักงาน : พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน


1. จัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมทุนและร่วมดำเนินงาน ที่สามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมายของประเทศ
2. จัดตั้ง และพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ
3. จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
4. ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
6. ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนประสานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนิคมฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

02/06/2559 | 10:37

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
Industrial Estate Authority of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ   
02 นางศรีวณิก หัสดิน รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)   
03 นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และการเงิน)   
04 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและสิ่งแวดล้อม)   
05 นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)   
06 นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)   
07 นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)   
08 นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12   
09 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11   
10 นายจำรัส เณรทอง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11   
11 นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา ผู้ช่วยผู้ว่าการ   
12 นางสาวเยาวนุช จิตตินันทน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ   
13 นางสาวบุษกร องอาจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ   
14 นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ   
15 นายรณชัย ขำภิบาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ   
16 นายพรเทพ ภูริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ   
17 นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ   
18 นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ   

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
Industrial Estate Authority of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
วารสาร กนอ.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อกำหนดและกฎหมาย
รายงาน
รายงานประจำปี

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
Industrial Estate Authority of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร