องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2013/12/orgchart.jpg

อำนาจหน้าที่

     รายละเอียดตามข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงานพ.ศ. 2541

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมวิสัยทัศน์ (ปี 2560-2564)นมแห่งชาติภายในปี 2564GROWTH ยอดขาย 10,000 ล้านบาทSUSTAINABILITY Top of Mind ในอุตสาหกรรมนมLEARNING ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่องนมPERFORMANCE รัฐวิสาหกิจระดับ BBพันธกิจ (ปี 2560-2564)ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่มสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมมุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาลค่านิยม (ปี 2560-2564)“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”วัฒนธรรมองค์กร (ปี 2560-2564)“รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”กลยุทธ์มุมมองด้านการเงิน- เติบโตอย่างมั่นคง- ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย- สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก- ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย- สร้างความมั่นคงในอาชีพมุมมองด้านกระบวนการภายใน- สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์- เพิ่มความแข็งแร่งให้ภาพลักษณ์และตราสินค้า- เพิ่มผลิตภาพการผลิต- จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ- ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตัดสินใจมุมมองด้านคนและความรู้- เพิ่มขีดความสามารบุคลากร- เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/06/2559 | 16:36

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ 02-279-8608-9 02-279-8603 
02 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ 02-279-8608-9 02-279-8603 
05 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ 02-279-8608-9 02-279-8603 
06 นายโชคชัย ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 02-279-8608-9 02-279-8603 
07 น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 02-279-8608-9 02-279-8603 
08 นายสุมิตร ลิกขะไชย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 02-279-8609 02-279-8603 
09 นางนิธิมา ตันตระกูล หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 0-3690-9727 0-3690-9728 
10 น.ส.ภรภัทร จินายน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 02-279-8615 02-279-8615 
11 นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-3690-9685 0-3690-968 
12 น.ส.ศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-3690-9683 0-3690-9683 
13 นายมาโนช มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ 0-3634-1014 0-3634-1014 
14 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม   
15 นายสุรัตน์ สุขใจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 0-3634-1685 0-3634-1685 
16 นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0-3634-5187 0-3634-5187 
17 นายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 02-279-8630 02-279-8631 
18 นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 0 3690 9720 0 3690 9720 
19 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  0 -3262 -1628 - 9  0 -3262 -1837 
20 นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 -4334 -6784 - 8 0-4334 -6788 
21 นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 0 -5566 -0274 - 5 0-5566 - 0274 
22 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 053-222474 0 -5322 - 3200 
23 นายโกวิทย์ นิธิชัย สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 02-279-8630  02-279-8630  
24 นายสัทธา เลื่อมใสสุข นักวิชาการ 8 ด้านอุตสาหกรรมนม   

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อบังคับ
ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติโคนม พ.ศ.2551
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างองค์กร 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร