การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

1. สำนักผู้ว่าการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รฟม. งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมภายในองค์การ งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม งานกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 2. สำนักตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ภายในองค์การ ตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาของที่ปรึกษา ผู้รับสัมปทาน และผู้รับจ้าง ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบแก่ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3. ฝ่ายกลยุทธ์ (ฝกย.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกำหนดวิสัยทัศน์ งานวางนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์การ งานจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์การ งานบริหารกลยุทธ์ งานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์การและส่วนงาน งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานและงานรายงานผล การดำเนินงานขององค์การ งานบริหารผลการดำเนินงาน งานสถิติและข้อมูลขององค์การ งานการบริหารกิจการที่ดี งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน งานควบคุมคุณภาพ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 4. ฝ่ายวิชาการ (ฝวช.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ของโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนหรือดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ในลักษณะต่างๆ งานวางแผนงานและแผนลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวม งานวางแผนระบบขนส่งต่อเนื่องและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่างๆ งานบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้า งานด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์การ งานวิจัยในภาพรวมขององค์การ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชี งานการเงิน งานงบประมาณ งานจัดหาเงินกู้ งานบริหารจัดการงบประมาณและเงินกู้ งานเบิกจ่ายและตรวจจ่าย งานภาษีต่างๆ งานติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณและเงินกู้ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 6. ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน และงานออกแบบงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และโครงการอื่นๆ ขององค์การ งานประมาณราคา งานจัดทำเอกสารประกวดราคา งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน งานมาตรฐานการออกแบบ งานอนุญาตการก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานคัดเลือก บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 7. ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (ฝฟค.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน งานออกแบบ งานข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบ งานจัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีและอาคารของโครงการรถไฟฟ้า งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน งานวางแผนการเดินรถ งานคัดเลือก บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต และผู้รับสัมปทาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 8. ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (ฝบก.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน จัดทำข้อกำหนด ขอบเขตงาน คัดเลือก บริหารงาน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม ของโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ขององค์การทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 9. ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและรังวัดเขตทาง งานประเมินราคา งานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานสอบสวนสิทธิ์ งานกำหนดค่าเงินทดแทน งานจัดกรรมสิทธิ์ งานจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 10. ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุมบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี รวมทั้งการบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามสัญญาหรือมาตรฐานสากล งานบำรุงรักษาอาคารและลานจอดรถ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 11. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน จัดทำมาตรการ และงานอื่นๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานดับเพลิง งานกู้ภัย และงานแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย และการบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 12. ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ (ฝธส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา ความเหมาะสม การจัดให้มี และการบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญาในส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 13. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารผลตอบแทน งานพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานบริหารองค์ความรู้ขององค์การ งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานการพัสดุ งานบริหารสำนักงานและยานพาหนะ งานบำรุงรักษาสำนักงานและพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 14. ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การ งานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 15. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 16. สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การกำหนดมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานและขอบเขตงานที่กำหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  “เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว 2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย 3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจจากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้ทำการวิเคราะห์และกำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2555-2559 จำนวน 9 ภารกิจ ได้แก่1) ดำเนินการให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามแผน2) ดำเนินการให้มีบริการรถไฟฟ้าฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา3) ดำเนินการให้มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ4) ดำเนินการให้มีโครงสร้างค่าโดยสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย5) ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย6) พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ7) ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม8) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากรถไฟฟ้าฯ9) มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป้าประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งไว้ รฟม. จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ของการดำเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จำนวน 10 เป้าประสงค์ ได้แก่1) รถไฟฟ้า รฟม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น2) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย3) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ4) มีบริการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ5) มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ6) เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ7) องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในทุกภาคส่วน8) มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ9) บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ10) รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้ประสานงาน

ชวนันท์ อินทร์คำน้อย

ปรับปรุงล่าสุด

21/05/2558 | 10:09

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม.   

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร