การประปานครหลวง (กปน.)
Metropolitan Waterworks Authority

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

โดยมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510 ดังนี้คือ
 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
 • ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
 • สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว
 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา" "To be the leading ASEAN water supply provider toward excellencein corporate governance and social responsibilities"

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  พันธกิจ"ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ อย่างมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ" "To provide securing quality water supply and service coverage by latest technologyand professional workforce for customer satisfaction and confidence"ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน จำแนกเป็นมุมมองตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) และแนวทางบริหารจัดการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Strategic) ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคำว่า"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่นี้ จะหมายรวมถึงทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การประปานครหลวง มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน (Financial Strategic) สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP : Economic Profit) โดยสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า (Customer Strategic) ให้บริการน้ำประปาที่สะอาด อย่างทั่วถึง เพียงพอ สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากล ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) ผลิตและส่งน้ำด้วยมาตรฐานสูงอย่างมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นลูกค้า การตลาด และการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Strategic) ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถองค์กร ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic) ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) เป็นฐานบริหารจัดการทั้งองค์กร สอดแทรกสู่ทุกกระบวนงาน

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  08/10/2556 | 13:41

 • การประปานครหลวง (กปน.)
  Metropolitan Waterworks Authority

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง 0-2504-0123 ต่อ 651 0-2503-9477 
  02 นายชาตรี บุญเฉลียว รองผู้ว่าการ (บริหาร) 0 2504 0123 ต่อ 518 0 2503 9490 
  03 นายบัณฑูร ชื่นกุล รองผู้ว่าการ (บริการ) 0 2504 0123 ต่อ 634 0 2504 0088 
  04 นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล รองผู้ว่าการ(ผลิตและส่งน้ำ) 0 2617 0199-200ต่อ607,608 0 2278 2786 
  05 นายศักดา ปโรสิยานนท์ รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) 0 2504 0123 ต่อ 643, 644 0 2504 0223 
  06 น.ส.ประภัสสร เหตระกูล รองผู้ว่าการ(การเงิน) 0 2504 0123ต่อ516 0 2503 9490 
  07 นายวุฒิชัย รังสิยะวัฒน์ รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง) 0 2504 0123 ต่อ 638 0 2504 0224 

  การประปานครหลวง (กปน.)
  Metropolitan Waterworks Authority

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  คำสั่ง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ข้อบังคับ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง
  ระเบียบ
  ระเบียบการประปานครหลวง
  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
  โครงสร้างผังบริหารการประปานครหลวง 
  ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
  ข่าวประกวดราคา
  ประกาศ
  ประกาศการประปานครหลวง

  การประปานครหลวง (กปน.)
  Metropolitan Waterworks Authority

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร