บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
Aeronautical Radio of Thailand Ltd.

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบิน และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบินตามความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศและมาตรฐานกับข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ สู่การเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของอาเซียนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและผลประโยชน์แห่งชาติ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services) และ
๓. การบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Information Services and Aeronautical Charts) รวมทั้ง บริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการสำคัญ

ผู้ประสานงาน

คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน 02 287 8226

ปรับปรุงล่าสุด

25/05/2559 | 08:54

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
Aeronautical Radio of Thailand Ltd.

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0-22859999  
02 นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0-2285-9904  
03 นางอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0-0285-9294  
04 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0-2287-8780  
05 นายสุทธิพงษ์ คงพูล นักวิชาการระดับ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0-2287-8217  

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
Aeronautical Radio of Thailand Ltd.

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
รายงานประจำปี 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
Aeronautical Radio of Thailand Ltd.

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ vgysoweogdle, [url=http://abqxbvegqbfu.com/]abqxbvegq" maxlength="100">   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร