องค์การสะพานปลา (อสป.)
Fish Marketing Organization

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์"เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ำ และส่งเสริมธุรกิจประมง"พันธกิจ1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

หลักการและแนวทางดำเนินงานขององค์การสะพานปลาตาม SOD ไว้ดังนี้แผนระยะสั้น1.ศึกษาบทบาทและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน2.นำแผนฟื้นฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม3.ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานด้านสินเชื่อขององค์กร4.จัดทำแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตฐาน ซึ่งรวมถึง การให้บริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความรู้ แก่ชาวประมง5.ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและ AEC ที่มีต่อองค์กร6.เร่งกำหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน แผนระยะยาว1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารทั้งใน/ต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าประมง2.พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฏระเบียบที่เข้มข้นของ ประเทศที่เข้าไปทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

23/06/2558 | 14:12

องค์การสะพานปลา (อสป.)
Fish Marketing Organization

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 0-2211-2054 0-2211-2833 

องค์การสะพานปลา (อสป.)
Fish Marketing Organization

 

ข้อมูลเผยแพร่

ระเบียบ
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2543
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบฟอร์ม
แบบคำขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารองค์การสะพานปลา
 แบบคำขอเข้าตรวจข้อมูลข่าวสารองค์การสะพานปลา
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

องค์การสะพานปลา (อสป.)
Fish Marketing Organization

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร