บริษัท สหโรงแรมไทยและท่องเที่ยว จำกัด
The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับองค์กร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคง ของประเทศอย่างยั่งยืน ”พันธกิจ (Mission) 1. เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร2. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร แบบมืออาชีพ และ มีธรรมาภิบาล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจประเภทโรงแรม โดยใช้ชื่อสถานการค้าว่า “โรงแรมเอราวัณ”

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

08/04/2558 | 14:33

บริษัท สหโรงแรมไทยและท่องเที่ยว จำกัด
The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการบริษัท 02 252 6270 02 252 6311 
02 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย กรรมการบริษัท 02 252 6270 02 252 6311 
03 นางปิยวรรณ วนอุกฤษฏ์ กรรมการบริษัท 02 252 6270 02 252 6311 

บริษัท สหโรงแรมไทยและท่องเที่ยว จำกัด
The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

บริษัท สหโรงแรมไทยและท่องเที่ยว จำกัด
The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร