องค์การสวนสัตว์
The Zoological Park Organization

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

หน้าที่สำคัญ
 • จัดหา รวบรวม สัตว์ป่านานาชนิด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และอำนวยบริการแก่ประชาชน
 • ส่งเสริม บำรุง และผสมพันธุ์สัตว์ป่าไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ไป
 • จัดดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติความเป็นอยู่ของสัตว์นั้น ๆ
 • จัดทำ ตกแต่ง และปรับปรุงบริเวณสถานที่ภายในสวนสัตว์ ให้เหมาะสมกับการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอย่างแท้จริง

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  วิสัยทัศน์สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ของอาเซียน รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่าพันธกิจพัฒนามาตรฐานสวนสัตว์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการวิจัย สัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  วัตถุประสงค์1. ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าไทย สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน2. สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแล ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสวนสัตว์ด้วยองค์ความรู้และใช้วิธีบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ที่ 2 : ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare and ethics) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมีความสุขในสวนสัตว์ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้สวนสัตว์เป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์ (Learning and Creativity) ของเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและให้ ความสำคัญเป็นพิเศษแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินการและ นวัตกรรม (Innovation) ของศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ายุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทั้งในประเทศไทย / อาเซียน และประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพสวนสัตว์ไทยสู่ระดับสากลยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความสมดุลในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและการขยายฐานรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  08/10/2556 | 15:16

 • องค์การสวนสัตว์
  The Zoological Park Organization

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการสวนสัตว์   

  องค์การสวนสัตว์
  The Zoological Park Organization

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร