โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.)
Playing Cards Factory Excise Department

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

      ผู้อำนวยการ มีอำนาจหน้าที่จัดการและดำเนินกิจการของโรงงานไพ่ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด หรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการวางไว้ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตำแหน่ง อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
   1.บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่ตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
   2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
   3. ออกคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติภายในขอบเขตระเบียบแบบแผนที่วางไว้
      รองผู้อำนวยการ รับผิดชอบในการช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการบริหารงานขของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการปกครองบังคับัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงงานไพ่จากผู้อำนวยการ
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับผิดชอบในการช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการบริหารงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างโดยรับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ รองจากผู้อำนวยการ
      เจ้าหน้าตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในโรงงานไพ่ในด้านงบประมาณบัญชีพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้การใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
      ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานในการจัดการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานบัญชีและงบประมาณ งานพัสดุ งานช่างกลโรงงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 4 แผนก
  1. แผนกธุรการและการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานโต้ตอบหนังสือ
  2. แผนกบัญชีและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชีและงบประมาณ การจำหน่ายไพ่ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
  3. แผนกการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านรับ-จ่าย เก็บรักษา-ฝาก-ถอน การนำส่งเงิน
  4. แผนกพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมงาน ด้านรับ-จ่าย เก็บรักษา-จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ
      ฝ่ายโรงพิมพ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แผนก
  1. แผนก(ย่อย) เตรียมการพิมพ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียงพิมพ์ ตัดกระดาษ ทำแม่พิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
  2. แผนกพิมพ์สิ่งพิมพ์ มีหน้าที่พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมแสตมป์สุราสรรพสามิต
  3. แผนก(ย่อย)เย็บเล่มทำปก มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเข้าเล่ม เย็บสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
      ฝ่ายผลิตไพ่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานผลิตไพ่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แผนก
  1. แผนกผลิตไพ่ตัวเล็ก มีหน้าที่ผลิตไพ่ไทย ไพ่จีนสี่สี และไพ่ผ่องจีน
  2. แผนกผลิตไพ่ป๊อก มีหน้าที่ผลิตไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ป๊อกพลาสติก
  3. แผนก(ย่อย)ประทับตราไพ่ มีหน้าที่ประทับตราไพ่ป๊อกที่นำเข้าจากต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
พันธกิจ
1. ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการจำหน่ายไพ่ภายในประเทศ ตาม พรบ. ไพ่ 2486
4. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
•กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
•กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ
ขยายธุรกิจในอนาคต
•กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างทั่วไป
•กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า
•กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
•กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการในการให้บริการ
•กลยุทธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

18/08/2559 | 11:55

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.)
Playing Cards Factory Excise Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์ ผู้อำนวยการ 0-2241-0777 0-2243-6493-4 02-2431035 
02 นายอนุพันธ์ บุณโยดม รองผู้อำนวยการ 0-2241-0777 0-2243-6493-4 02-2431035 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.)
Playing Cards Factory Excise Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

กฏกระทรวง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2486
พระราชบัญญัติ
พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างองค์การ
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
ฝ่ายอำนวยการ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ผลการดำเนินงาน
อัตรากำลังคน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ประวัติความเป็นมา

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.)
Playing Cards Factory Excise Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร