การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ดาวน์โหลดโครงสร้างองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิต จัดหา จัดส่ง และจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ 73 จังหวัด ทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยแบ่งลักษณะธุรกิจเป็น 2 ประเภท มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดยผู้ว่าการจะกำหนดนโยบายและกำกับให้มีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกลุ่มโครงสร้างใหม่ทั้ง 5 กลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1. กลุ่มธุรกิจเครือข่าย รับผิดชอบเครือข่ายและระบบจำหน่าย โดยมีหน้าที่หลักสำคัญ คือ การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า การควบคุมสั่งการจ่ายไฟ การปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายและบริการ รับผิดชอบการจำหน่ายและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มธุรกิจเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีความพึงพอใจสูงสุด 3. กลุ่มพัฒนาองค์กร รับผิดชอบดูแลงานนโยบายและวางแผนยุธศาสตร์ขององค์กรในภาพรวม งานปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเป็นบริษัทและบริษัทในเครือ งานพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันเชิงธุรกิจ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและงานนโยบายเศษกิจพลังงาน 4. กลุ่มธุรกิจลงทุน รับผิดชอบงานพัฒนาธุรกิจ ลงทุนด้านก่อสร้างบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรม และด้านสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อให้เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5. กลุ่มสนับสนุนและบริการ รับผิดชอบงานอำนวยการ งานบัญชีการเงิน และงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กลุมธุรกิจต่างๆ ในองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

    ภารกิจ จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนโยบายองค์กร

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนงานและโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

08/10/2556 | 13:39

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวิบูลย์ คูหิรัญ ผวก. 0-2590-5100 0-2589-4990 
02 นายประเจิด สุขแก้ว รผก. (ว) 0-2590-5115 0-2589-3473 
03 นายสมศักดิ์ ศิริสาคร รผก. (พ) 0-2590-5113 0-2953-0678 
04 นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ รผก. (อ) 0-2590-5126 0-2591-3839 
05 นายชายบล ปัญญา รผก. (ศ) 0-2590-5110 0-2953-0487 
06 นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์ รผก. (ป1) 0-2590-5280 0-2590-5285 
07 นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์ รผก. (ป2) 0-2590-5280 0-2590-5285 
08 นาย รผก. (ป3) 0-2590-5286 0-2590-5286 
09 นาย รผก. (ป4) 0-2590-5286 0-2590-5286 
10 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร รผก. (ธก) 0-2590-5105 0-2590-5105 
11 นายสมชัย ศรีรัฐ รผก. (ธว) 0-2590-5120 0-2590-5120 
12 นายจักรชัย จันทรศุภแสง รผก. (ก) 0-2590-5130 0-2590-5299 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามเอกสารแนบ
ระเบียบ
 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. 2543
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. 2543
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แผนโครงสร้าง กฟภ. คณะกรรมการเห็นชอบ เมื่อ 13 พ.ค 2543 (สายการบังคับบัญชา 14 พ.ย 2543)
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
อำนาจหน้าที่ ที่รับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรในข้อ 4
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ข่าวประกวดราคา
แบบฟอร์ม
บันทึกขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟ้คืน
แบบฟอร์ม
 - บันทึกขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืน - คำร้องขอใช้ไฟฟ้า - คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า แบบไฟฟ้าสาธารณะ - ขอให้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ผิดปกติ - แบบฟอร์มคำร้องขอให้ตรวจสอบการขอใช้กระแสไฟฟ้า - คำร้องขอขยายเขต
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร