บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
Airports of Thailand Public Company Limited

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

         โครงสร้างของ ทอท.  คลิ๊กดูที่นี่

อำนาจหน้าที่

          ทอท. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ซึ่งคณะผู้บริหาร
ของ ทอท. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการท่าอากาศยานเป็นอย่างดี รวมถึงมี
การวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน และปรับปรุงท่าอากาศยานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
และมีศักยภาพสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของ ทอท.
สามารถแข่งขันในระดับสากล และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทอท. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย

(ก) การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการแข่งขัน
         การเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบเป็นท่าอากาศยานหลักที่เป็นศูนย์กลางการบิน(Hub)
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็นประตูสู่ประเทศในแถบ
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gateway to the Golden Land) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่
ที่มีความทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถให้บริการสายการบิน และผู้โดยสาร
อย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยในเบื้องต้นจะมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี
และเมื่อพัฒนาเต็มพื้นที่แล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 100 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพและการบริการของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดยจัดทำ
แผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การจัดอันดับท่าอากาศยานและคุณภาพการให้บริการในระดับสากล
ปีงบประมาณ 2549 – 2551 เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานอื่น ๆ
ในระดับสากลได้


(ข) บทบาทของท่าอากาศยานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
         การเปิดให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับคลื่อน
ระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มี
การบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าเป็นแบบเขตปลอดอากร (Free zone) เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้า มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณของสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากยิ่งขึ้น
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางอากาศ ในส่วนบทบาทของท่าอากาศยานภูมิภาค ทอท. จะเร่งพัฒนา
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ขยายเครือข่าย
เส้นทางบินให้ครอบคุมทั่วโลก เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของสินค้าในกลุ่มของ
ประเทศจีเอ็มเอสและเอเชียใต้ รวมทั้งพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่และ
ภูเก็ตเป็นประตูสู่ภูมิภาค


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เป็นผู้ดำเนินการและ
จัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
พันธกิจ         ให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐาน และสำนึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ      ทอท. มีภารกิจในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานสากล
รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับและต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานสากล
วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้รับการบริการที่เป็นเลิศ
     2. เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบที่พอเพียงต่อ
การรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล
     3. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยรักษาความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างต่อเนื่อง
     4. เพื่อใช้งานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสนับสนุนการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน


โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

         กิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ ทอท. คลิ๊กดูที่นี่

ผู้ประสานงาน

น.ส.จอมใจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1286 E-mail :jomjai.s@airportthai.co.th

ปรับปรุงล่าสุด

29/05/2558 | 13:26

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
Airports of Thailand Public Company Limited

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ 0-2535-1111 0-2535-4061 
02 นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท 0-2535-1111 0-2535-4061 
03 นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) 0-2535-1111 0-2535-4061 
04 นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) 0-2535-1111 0-2535-4061 
05 นางพูลศิริ วิโรจนาภา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) 0-2535-1111 0-2535-4061 
06 นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 0-2535-1111 0-2535-4061 
07 นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์
สุวรรณวัฒน์
 
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 0-2535-1111 0-2535-4061 
08 นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) 0-2535-1111 0-2535-1065 
09 นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 0-2535-1111 0-2535-4061 
10 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 0-7632-7230 0-7632-7478 
11 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2132-1888 0-2132-1889 
12 นายเพช็ร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 0-2535-1192 0-2535-1065 
13 นางวาสนา หลักคงคา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมาย) 0-2535-1111 0-2535-4061 
14 นางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเลขานุการบริษัท) 0-2535-1111 0-2535-4061 
15 นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ 0-2535-1111 0-2535-4061 
16 นางวันพร บัวศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) 0-2535-1111 0-2535-4061 
17 นางสาวพิจิตรา สารวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ 0-2535-1111 0-2535-4061 
18 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) 0-2535-1111 0-2535-4061 
19 นางรัญนา ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน 0-2535-1111 0-2535-4061 
20 นายพิเชฐ รุ่งวชิรา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) 0-2535-1111 0-2535-4061 
21 พันตรี กมล วงศ์สมบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 0-2132-1888 0-2132-1889 
22 นางภาระณี วรรธโนทัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) 0-2535-1192 0-2535-1065 
23 นางสุวรรณา นาถประชา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 0-2535-1111 0-2535-4061 
24 นาวาอากาศเอก วิสูตร จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0-5327-0222 0-5327-7284 
25 นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0-5379-8000 0-5379-3071 
26 นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0-7422-7000 0-7422-7050 
27 นายอำนวย สาระชาติ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) 0-7632-7230 0-7632-7478 
28 ร้อยตรี ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) 0-7632-7230 0-7632-7478 
29 นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) 0-2132-1888 0-132-1889 
30 นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) 0-2132-1888 0-132-1889 
31 นางพัชรา พรยุทธพงศ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) 0-2132-1888 0-132-1889 
32 นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) 0-2132-1888 0-2132-1889 
33 นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) 0-2132-1888 0-2132-1889 
34 นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) 0-2535-1192 0-2535-1065 
35 นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) 0-2535-1192 0-2535-1065 
36 นายอัษฎางค์ ขำคมกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 0-2535-1111 0-2535-4061 
37 นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 0-2535-1111 0-2535-4061 
38 เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2132-1888 0-2132-1889 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
Airports of Thailand Public Company Limited

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
Airports of Thailand Public Company Limited

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร