การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาสวนยางพารา และธุรกิจยางพารา สู่ความยั่งยืนพันธกิจ (Mission)1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร 2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า 3. ทำธุรกิจยางพารา ปัจจัยการผลิต และพลังงานต่าง ๆ 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 5. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ.2504 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การสวนยางไว้ดังนี้ คือ1. ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีการทำสวนยางพาราเป็นสำคัญรวมทั้งการสร้างแปลงเพาะ และแปลงขยายพันธุ์ยางพารา2. ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครป น้ำยางข้น ยางผง ยางแท่ง ยางชนิดอื่น ๆ และสารประกอบของยางพารา3. ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุจากยางพารา4. ผลิตและจำหน่ายพลังงานเพื่อประโยชน์แก่กสิกรรมและกิจการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ขององค์การสวนยาง5. ประกอบการค้าและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้ที่เกิดจากกิจการตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 และเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์เกษตรกรรม6. อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพาราประเด็นยุทธศาสตร์1. พัฒนาสวนยางให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนากระบวนการแปรรูปยาง ไม้ยางพารา และขยายสายการผลิต ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 3. พัฒนาการดำเนินธุรกิจด้านการตลาดของ อ.ส.ย. 4. พัฒนาการเรียนรู้ด้านยางพารา และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 5. เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

11/11/2558 | 09:59

การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ 0-7549-1570-2 0-2424-6830 , 0-2433-6595 

การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร