องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ ว่าจ้าง รับจ้าง จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้2. สำรวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ จัดการและบำรุงรักษาระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย3. ดำเนินการเกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามข้อตกลงร่วม4. คำข้อตกลงร่วม เพื่อให้การจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ5. เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการสำหรับการบำบัดน้ำเสีย6. กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร7. ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อจน.8. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน9. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย10 .เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ ของ อจน.11. ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของ อจน.12. ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดของ อจน.13. ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย14. การทำการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ อจน.

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

     "เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี"พันธกิจ"บริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการเงินกลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และพื้นที่วิกฤตส่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานการจัดการที่ดีกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาช่องทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายและการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีกลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมถรรถนะขององค์กร บุคลากร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู้การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเป้าประสงค์1. น้ำเสียได้รับการบำบัดมีคุณภาพได้มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.555 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 25502. ระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียทั้งระบบบำบัดรวมและระบบบำบัดขนาดเล็กได้รับการก่อสร้างและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 21 แห่ง ภายในปี 25603. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 35 แห่ง ภายในปี 2560

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

17/07/2557 | 10:13

องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอโนทัย อุเทนสุต ผู้อำนวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย 0-2619-0689 0-2619-0687-8 
02 น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ อภิชาตบุตร รักษาการรองผู้อำนวยการบริหาร 0-2619-0698 0-2619-0687-8 
03 นายพิเนตร์ พัวพัฒนกุล รองผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ 0-2619-0696 0-2619-0687-8 
04 นายอกนิษฐ์ อัมพวะสิริ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ 0-2619-0697 0-2619-0687-8 

องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority

 

ข้อมูลเผยแพร่

องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร