การไฟฟ้านครหลวง
Metropolition Electricity Authority

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ : Authorities and Responsibilities      การไฟฟ้านครหลวง มีเขตดำเนินการในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้      1.ให้บริการและความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชน ในการขอติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ      2.จัดสร้าง และบำรุงรักษา ระบบการจ่ายพลังไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ      3.ขยายการจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง      4.จัดนำรายได้ที่เหลือจากการขยายงานส่งกระทรวงการคลัง      5.กำหนดรายได้ที่เป็นธรรม และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน           รายละเอียดตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 21/2543 เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุรภาพ เชื่อถือได้และปลอดภัย2. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน4. พัมนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน (Distribution System Leader in ASEAN)1.1 ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีคุณภาพชั้นนำในระดับอาเซียนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยรองรับการแข่งขัน (Modernized Service)2.1 ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขันในอนาคต (Retail Efficiency)2.2 มีระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service)2.3 มีนวัตกรรมงานบริการ (Innovation Service)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการเติบโต (Value Growth) 3.1 การสร้างการเติบโตของธุรกิจ (Business Growth)3.2 การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Operational Excellence)3.3 การบริหารจัดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ (CSR / Social Trust)5.1 เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มา : http://www.mea.or.th/profile/91/98

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/09/2559 | 18:51

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolition Electricity Authority

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ 0-2253-6548 0-2256-3676 
02 นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี รองผู้ว่าการ บริการระบบจำหน่าย 0-2253-6689  
03 นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการ ธุรกิจและบริการ 0-2253-6940  
04 นายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบสื่อสาร 0-2253-6549 0-2256-3682 
05 นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการ กิจการองค์กรและสังคม 0-2253-6690  
06 นาง ชุลี ศุภวรรธนะกุล รองผู้ว่าการ การเงิน 0-2253-6918  
07 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการ วิชาการและบริหารพัสดุ 0-2253-6649  
08 นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 0-2253-6931  
09 นาง มาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการ แผนและพัฒนาองค์กร 0-2253-2572  
10 นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ บริหารองค์กร 0-2254-8044  
11 สิบเอกประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริการระบบจำหน่าย 0-2253-7099  
12 นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริการระบบจำหน่าย 0-2251-0085  
13 นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริการระบบจำหน่าย 0-2253-6997  
14 นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริการระบบจำหน่าย   
15 นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริหารองค์กร 0-2251-6694  
16 นายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการ วิชาการและบริหารพัสดุ 0-2251-2574  
17 นายวีรวัจน์ บัวทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ วิชาการและบริหารพัสดุ 0-2251-6693  
18 นางเทียมจันทร์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเงิน 0-2253-6935  
19 นางยศธร ชินรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กิจการองค์กรและสังคม 0-2254-8041  
20 นายธานี ปาริชาติอินทราณี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธุรกิจและบริการ 0-2251-0020  
21 นายวีรพันธุ์ รุ่งพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 0-2251-6691  
22 นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 0-2251-2575  
23 นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร   
24 น.ส.เนตรนารา อุ่นใจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ แผนและพัฒนาองค์กร 0-2251-2573  

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolition Electricity Authority

 

ข้อมูลเผยแพร่

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolition Electricity Authority

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร