บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG)
Thai Airways International Public Company Limited

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

      "เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย"  โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้        - ความเป็นหนึ่งในด้านความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อม        - เป็นสายการบินแรกที่นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวนึกถึงเมื่อเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศไทย        - ความเป็นหนึ่งในด้านการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตามความคาดหมายของผู้ใช้บริการหรือมากกว่า โดยผสมผสานจุดเด่นของวัฒนธรรมและประเพณีของไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่        - ความเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีทั้งบริการภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทางด้านการบินภายในประเทศจะดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการให้บริการและต้นทุนการผลิต เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ ทางด้านการบินระหว่างประเทศจะร่วมมือกับภาครัฐบาลและสายการบินพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างให้"ประเทศไทย" เป็นจุดหมายของการเดินทางและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย        - การเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งในด้านการบริหารและการจัดการ มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและการประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัย ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาครัฐและปวงชนชาวไทย        - ความเป็นหนึ่งในด้านความสัมพันธ์ของพนักงาน ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศ พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างมืออาชีพ โดยมีการพัฒนาสร้างเสริมทักษะอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะรวมพลังกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยบริการที่ยากจะแข่งขันได้ต่อ "ลูกค้า" ที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือภายนอกบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่และเปี่ยมไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน        - ความเป็นหนึ่งของผลการดำเนินงานทั้งด้านผลผลิต สถานะทางการเงิน และการเจริญเติบโต จากความได้เปรียบทางด้านต้นทุนของบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลประกอบการสูงเกินความคาดหมายของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ " การบินไทย" เป็นสายการบินที่มีขีดความสามรถในการแข่งขันสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการขนส่งผู้โดยสาร พัสดุ และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิเช่น สถานีการบิน ศูนย์ซ่อมอากาศยาน คลังสินค้า กิจการทัศนาจร โรงแรม ภัตตาคาร ครัวการบิน เป็นตัวแทนการขนส่งให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมบุคคลภายนอก และพนักงานในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับกิจการ เป็นต้น        ภารกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ 1.ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า 2.มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล และมีผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 3.สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ 4.มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (สุวรรณภูมิ) เป็นท่าอากาศยานสากลหลักของประเทศ และได้เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Aviation Hub) ในภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งของการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น รัฐบาลมีแผนจะดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2548 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการลงทุน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในกรอบวงเงินลงทุนรวม 13,735.51 ล้านบาท รวม 6 รายการ คือ- โครงการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ วงเงินลงทุน 3,779.12 ล้านบาท- โครงการครัวการบิน วงเงินลงทุน 3,944.46 ล้านบาท- โครงการบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น วงเงินลงทุน 1,933.17 ล้านบาท- โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน วงเงินลงทุน 2,686.72 ล้านบาท- โครงการบริการลูกค้า วงเงินลงทุน 648.25 ล้านบาท และ- โครงการศูนย์ปฏิบัติการ วงเงินลงทุน 743.79 ล้านบาท

ผู้ประสานงาน

 นางสาวจุลรัตน์ ศิวะศริยานนท์ ผู้จัดการกองศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2545-3319

ปรับปรุงล่าสุด

10/06/2559 | 10:48

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG)
Thai Airways International Public Company Limited

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01  นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่   
02  เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน   
03 นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ   
04  เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร   
05  เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์   
06 เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง   
07 ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน   
08 นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ   

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG)
Thai Airways International Public Company Limited

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างและแผนผังองค์กร
แบบสอบถามที่ส่งไป
โครงสร้างและแผนผังองค์กร tha

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG)
Thai Airways International Public Company Limited

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร