องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
Forest Industry Organization

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการเงินและบริการ และดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มาตรา 7 กำหนดให้ อ.อ.ป. มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้
1. ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ มีสิทธิ์ต่างๆ ในการสร้าง ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอื่นๆ หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
2. ค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3. สั่งเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้
4. เป็นนายหน้าและตัวแทนค้าต่าง ในการผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมป่าไม้ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมป่าไม้
5. กู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจำนวนเกินกว่าคราวละสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีให้กู้ยืมเงิน หรือจ่ายเงินล่วงหน้า โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ แต่ต้องเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.
6. ตั้งและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างๆ หรือนายหน้า ในกิจการต่างๆ ของเอกชนหรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.
7. ร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใดๆ แต่ต้องได้รับอนุญาติจากคณะรัฐมนตรีก่อน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป."
พันธกิจ
1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2542 มีดังนี้
1. อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้
2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำไม้ และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำไม้อัด อบไม้ อัดน้ำยาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์ หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า และธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า
3. ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้และบูรณะป่าไม้ เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินเพื่อช่วยเหลือรัฐ
4. วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
5. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และความสำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าว
6. ดำเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2559-2564
ระยะเร่งด่วน ดำเนินการปี 2559-2560 จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ
3. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. กิจกรรมการสำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
5. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
6. โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.
7. โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน
8. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
9. โครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
10. โครงการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
11. โครงการวิเคราะห์อัตรากำลังในระดับเนื้องาน

ระยะกลาง ดำเนินการปี 2559-2562 จำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ
2. โครงการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
3. กิจกรรมการจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้
4. โครงการบริหารการจัดการคลังสินค้า
5. กิจกรรมการขนส่งและกระจายสินค้า
6. กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่า
7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประมวลผลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
8. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
9. โครงการโครงการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
10. กิจกรรมการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)
11. การจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)
ระยะยาว ดำเนินการปี 2559-2562 จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. โครงการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานทดแทน
3. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตไม้แปรรูปสวนป่า
4. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์
5. กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้
6. กิจกรรมการปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
7. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างคุณธรรม จริยธรรม
8. โครงการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS)
10. กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามนโยบายรัฐ
11. กิจกรรมการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง
12. กิจกรรมการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย

ผู้ประสานงาน

นายปริญญา ร่มแสง
สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
Tel. 0-2282-3908, E-Mail : parinya.r@fio.co.th

ปรับปรุงล่าสุด

18/05/2559 | 16:26

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
Forest Industry Organization

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
02 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ 0 2282 1063 0 2282 4888 
03 นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อํานวยการ 0 2281 3459 0 2282 1085 
04 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ รองผู้อำนวยการ 0 2282 1063 0 2282 4888 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
Forest Industry Organization

 

ข้อมูลเผยแพร่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
Forest Industry Organization

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ qjlzcqljomvs, [url=http://bvtmunodsiex.com/]bvtmunods" maxlength="100">   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร