บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ Business Plan ที่ผู้รับจ้างฯ เสนอ 2. กำกับดูแลการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ 3. ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบและนโยบายที่กำหนดไว้ 4. ตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

05/07/2559 | 15:58

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน