การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. (EGAT))
Electricity Generating Authority of Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต จัดให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด และประเทศใกล้เคียง รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้า เช่น การให้บริการงานเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และก่อสร้างโครงการ เป็นต้น

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์"องค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล" โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้นนำรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย: • Good corporate governance เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล • A high performance organization เป็นองค์การที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง • Operational excellence เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ • National pride เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ • Financial viability เป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงานพันธกิจผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์
 • เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก มีเป้าประสงค์ในการผลิตและส่งพลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ และรักษาอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าไว้ในระดับที่เหมาะสม
 • สร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีเป้าประสงค์ในการเพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือ
 • เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  16/06/2559 | 15:55

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. (EGAT))
  Electricity Generating Authority of Thailand

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0-2436-3000 0-2436-3090 
  02 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน 0-2436-3010 0-2436-3091 
  03 นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 0-2436-3020 0-2436-3092 
  04 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร 0-2436-3030 0-2436-3093 
  05 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม 0-2436-3040 0-2436-3080 
  06 นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า 0-2436-1000 0-2436-1090 
  07 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 0-2436-6000 0-2436-6090 
  08 นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง 0-2436-6030 0-2436-6093 
  09 นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง 0-2436-2010 0-2436-2091 
  10 นายอรรถพร วัฒนวิสุทธิ์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ 0-2436-6020 0-2436-6092 
  11 นายบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง 0-2436-1020 0-2436-1092 
  12 นายรัมย์ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ 0-2794-9501 
  13 นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ 0-2998-5011 
  14 นางจุรีย์ สมประสงค์ ที่ปรึกษาระดับ 14 0-2436-3060 

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. (EGAT))
  Electricity Generating Authority of Thailand

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
  โครงสายบังคับบัญชา
  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
   รายชื่อผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
  กฟผ.กับโครงการพระราชดำริ
  สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft คืออะไร
  ประกาศ
   ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย
   โครงสร้างและการจัดองค์กร
  แบบสอบถามที่ส่งไป
   แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ
   แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. (EGAT))
  Electricity Generating Authority of Thailand

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร