โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ทันสมัย มีผลงานคุณภาพที่เชื่อถือได้ในด้านการพิมพ์ แบบพิมพ์ และแบบฟอร์มราชการภายใต้ศักยภาพและการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของรัฐได้ทุกองค์กร

พันธกิจ (Mission)

1. เร่งปฏิรูปกระบวนการผลิตองค์รวมด้วยการปรับเปลี่ยนกลไก และวิธีปฏิบัติงานสู่หลักการบริหารอุตสาหกรรมกรรมการผลิตที่มีมาตรฐานเยี่ยงภาคเอกชน ที่เน้นการผลิตที่มีต้นทุนต่ำเพื่อให้มีโอกาสแข่งขันมากขึ้น

2. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ควบคู่กับการนำระบบผลตอบแทนมาช่วยผลักดัน สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

3. นำองค์กรเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงองค์การเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

03/08/2559 | 14:33

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน