ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นผู้นำด้านการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
3. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน
4. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัยและเหนือความคาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. เป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีธรรมาภิบาล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

07/08/2561 | 10:18

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างการจัดองค์กร
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ประวัติและวิวัฒนาการธนาคารออมสิน
บ้านประหยัดพลังงาน
ทำอย่างไรดีเมื่อสุนัขคันและเกาบ่อย
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ที่อยู่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร