องค์การคลังสินค้า (อคส.)
PUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

http://www.pwo.co.th

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้าและบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล" พันธกิจ •ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานอย่างมืออาชีพ เป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้ บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า •บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณ และราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส•มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม•พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ •สร้างรายได้ และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า •สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า และตอบสนองความคาดหวังต่อนโยบายรัฐ •เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ •เพิ่มขีดความสามารถ อคส. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

23/06/2560 | 11:20

องค์การคลังสินค้า (อคส.)
PUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการ (รักษาการ) 0-2547-5773 0-2507-5337 
02 นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการ 0-2547-5773 0-2507-5337 
03 นางสาวพรรณทิพย์ โรจน์พิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 0-2547-5770 0-2507-5345 
04 นางชลิดา ดินอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 0-2547-5765 0-2547-5765 
05 นางสาววาสนา เตชะกิตติขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 0-25275429  

องค์การคลังสินค้า (อคส.)
PUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร