องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ภาพโครงสร้างการบริหาร

อำนาจหน้าที่

  

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

" ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง "

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

" บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม "

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ แผนการดำเนินงานปัจจุบัน / ยุทธศาสตร์

ผู้ประสานงาน

นายนิรันดร์ อุปสุข เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนัคเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ : 0-2246-7047 โทรสาร : 0-2246-7047 e-mail : niran@bmta.co.th

ปรับปรุงล่าสุด

16/12/2562 | 11:00

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 0-2246-0339  
02 นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 02-246-4275  
03 นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 0-2245-6415,0-2246-0965 
04 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
05 นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
06 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1 02-246-0965 
07 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 02-247-8662 
08 นายคมสัน โชติประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 02-246-2280 
09 นางสาวสิริกร อุดมผล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ 02-246-0973 
10 นางสุภาพร รุ่งประชาเดช รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ 0-2246-0976 
11 นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน 0-2246-0907 
12 นางอารดา อารีวโรดม ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและกองทุนกลาง 0-2246-0395 
13 นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 0-2246-0975 
14 นางพนิดา ทองสุข รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2246-6297 0-2245-4852 
15 นางสาวเพียร บวรสิทธิไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ 0-2246-0974 0-2246-5374 
16 นางสาวเพียร บวรสิทธิไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ 0-2245-8935 0-2246-0967 
17 นายธนกร สังข์แก้ว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร 
18 นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 0-2245-4298 
19 นายเกรียงศักดิ์ เยียวยาสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 0-2919-8949 0-2919-9068 
20 นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2 0-2919-8949 
21 นายวิโรจน์ แหวนทองคำ ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 0-2551-2492 0-2552-2885 
22 นายมงคล จำนงค์พิศ ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2 0-2919-8711 0-2919-8713 
23 นายสวงค์ ฉิมพลี ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3 0-2387-1945 0-2387-0800 
24 นางจำนงค์ อาจสำอางค์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 4 0-2249-7149 0-2249-4263 
25 นายสถาพร เพชรกอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5 0-2896-2341 0 2896 2343 
26 นายชำนาญ อยู่สะอาด ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 0-2413-4535 0 2413 1164 
27 นายณัฐพงษ์ อนันต์ไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 7 0-2594-3306 0 2594 3398 
28 นายวิชา สินอุดม ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 8 0-2919-8909 0-2919-8909 
29 นางมนัญยา ปาลวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ 02-246-0969 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร