องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (อส)
Liquor Distillery Organization Excise Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่เมื่อรวมกรรมการทั้งคณะหมดแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วยหนึ่งคน กรรมการอื่น รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (VISION)
องค์การเป็นเลิศในการผลิต จำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาค โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ (MISSION)
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
2. ดำเนินการและพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การให้เป็นเลิศ
5. ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Values)   
L - LEARNING? เรียนรู้
D – DEVELOPIN พัฒนา
O - OVERALL SUCCESSFUL สำเร็จอย่างเป็นเลิศ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายพิเศษของรัฐ ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 24367/2506 ลงวันที่ 25 กันยายน 2506 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. จัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัสดุพลอยได้ที่ได้จากการผลิตสุรา หรือผลิตภัณฑ์อันเป็น อุปกรณ์แก่การผลิตสุรา เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ
2. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการผลิตตาม เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้องค์การสุราฯ มีหน้าที่รวมถึง
1. ทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
2. ตั้งและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์
3. กระทำกิจการอื่น ๆ และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารสุรา พ.ศ. 2543 ส่วนที่ 3 การทำและขายส่งสุราสามทับ ข้อ 11 ให้โรงงานสุราองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ทำและขายส่งสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ตลอดจนกำหนดราคาขายส่งและขายปลีก โดยการอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และไม่อนุญาตให้โรงงานสุรากลั่นแห่งอื่นทำสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ออกขายภายในประเทศ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
1.เพื่อทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย
2.ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
4.เป็นองค์กรที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นางสาวจุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
นายอดุลย์ รวยสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6

ปรับปรุงล่าสุด

26/05/2559 | 15:17

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (อส)
Liquor Distillery Organization Excise Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการ 038541004-5 038541001-2 
02 นางสาวกฤษณา คำใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 038542486 038541001-2 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (อส)
Liquor Distillery Organization Excise Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (อส)
Liquor Distillery Organization Excise Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร