ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/08/2561 | 11:33

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายนริศ ชัยสูตร  ประธานกรรมการธนาคาร   

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร