ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คลิกเพื่อดูแผนผังโครงสร้างองค์กร ธกส.

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
1) บริการทางการเงินครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร โดยความร่วมมือกับเครือข่าย
2) พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรการเงินชุมชน อย่างเกื้อกูล แบ่งปัน เป็นธรรม
3) บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ และมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
4) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการให้บริการรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
5) มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง ยั่งยืน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/08/2561 | 15:50

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการ 0-2282-1753  0-2280-1275 
02 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ 0-2280-2816  0-2280-1275 
03 นายบรรลุ จารุกิจโสภา รองผู้จัดการ 0-2280-5334  0-2280-1275 
04 นายลักษณ์ วจนานวัช รองผู้จัดการ 0-2281-6580 0-2280-1275 
05 น.ส.จินดา กาญจน์กีรติ รองผู้จัดการ 0-2281-6078 0-2280-1275 
06 นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ 0-2281-6550 0-2280-1275 
07 นายบุญไทย แก้วขันตี ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2629-7254 0-2280-1275 
08 นายโสมนัสส์ สุวรรณเมนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2280-2817 0-2280-1275 
09 นายปราโมทย์ นนทะโคตร ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2280-8657 0-2280-1275 
10 นายสมชัย อ่ำพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2629-7250 0-2280-1275 
11 นายจตุรงค์ ทองยี่สุ่น ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2280-8644 0-2280-1275 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

 

ข้อมูลเผยแพร่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร