การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)
Sports Authority Of Thailand

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 มาตรา 8 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้ 1. ส่งเสริมการกีฬา 2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา 3. ศึกษาและวิเคราะห์เเละจัดทำโครงการ แผนงานและสถิติเกี่ยวกับส่งเสริมการพีฬา รวมทั้งประเมินผล 4. จัดช่วยเหลือ แนะนำและร่วมมือในกาจัดและดำเนินการการกีฬา 5. สำรวจจัดสร้างและบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา 6. ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกประเทศ 7. สอดส่องและควบคุมการดำเนินกิจกรรมการกีฬา 8. ประกอบกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของการกีฬา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ1.กำหนดนโยบาย/ทิศทาง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา2.ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน3.ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบด้านกีฬามีความเหมาะสม4.อำนวยการ บริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและบริการทางการกีฬารายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2557 - 2559)

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

06/05/2558 | 13:12

การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)
Sports Authority Of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 02-186-7300  
02 นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ(ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา) 02-186-7200  
03 นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ(ฝ่ายบริหาร) 0-2186-7100  

การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)
Sports Authority Of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)
Sports Authority Of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร